BARBARA MUNZER - absolwentka ASP w Łodzi, projektantka biżuterii i kostiumów. Pracowała dla filmu, TV i Domów Mody. Prace jej były eksponowane na wystawach indywidualnych i zbiorowych oraz na pokazach mody. Od wielu lat Barbara Munzer tworzy duże formy dekoracyjne z metalu, wizje owadów oraz szaty. Te unikalne srebrzyste i złote rzeźby pod wspólnym tytułem "Teatr Postaci" pokazywała w Warszawie, Amsterdamie, Łodzi, Płocku, Hadze, Bochum, Borken, Krakowie. Prace Barbary Munzer znajdują się w Muzeum Secesji w Płocku oraz u kolekcjonerów prywatnych w kraju i zagranicą. Można je obejrzeć i kupić w galerii "Bellotto" przy ul. Krakowskie Przedmieście 79 i w galerii "Apollon" przy ul. Rokosowskiej 4 w Warszawie oraz w "Ewa Walińska Galerie" Kerkstraat 46 w Arnhem.BARBARA MUNZER - graduate of the School of Fine Arts in Łódź, jewellery and fashion designer. For many years she has been creating large metal spatial objects - visions of butterflies and dragonflies, and robes. These unique silver and golden sculptures - "The Theatre of Figures" - were exhibited in Warsaw, Amsterdam, Łódź, Płock, Den Haag, Bochum, Borken, Kraków. Barbara Munzer's works can be found in Art. Nouveau Museum in Płock and private collections in Poland and abroad. There can be seen and purchased in the "Bellotto" Gallery, Krakowskie Przedmieście 79, "Apollon" Gallery, Rokosowska 4 in Warsow and Ewa Walinska Galerie, Kerkstraat 46 in Arnhem.

SUGESTYWNY ŚWIAT WYOBRAŹNI BARBARY MUNZER

"...Niekonwencjonalna wydaje się materia wszystkich tych prac o charakterze wybitnie dekoracyjnym. Jest nią głównie metal, złoto-lśniący mosiądz i szarosrebrna alpaka uzupełniona kolorowymi elementami szkła, emalii i ceramiki. Przy czym konstrukcje te odznaczają się znaczną lekkością dzięki licznym ażurom tworzonym przeważnie z metalowych siatek różnego typu. Ogólnie obiekty czynią wrażenie zmonumentalizowanych form biżuteryjnych. To odwołanie do ozdób kobiecych ma uzasadnienie. Artystka swą drogę twórczą, po studiach w ówczesnej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Łodzi (obecnie Akademii) rozpoczęła bowiem od tej finezyjnej dziedziny sztuki. Wkrótce skierowała swoje pasje w stronę większych kompozycji pozostając jednak w zbliżonym kręgu myślenia plastycznego i użycia materiału.

Jak dalece ważki i motyle Barbary Munzer odpowiadają tradycji biżuteryjnej i symbolice a jak dalece są niezależnymi kreacjami plastycznymi powstającymi w jej wyobraźni, pozostaje sprawą indywidualnej interpretacji każdego z odbiorców. Na pewno należą one do świata tajemniczych ogrodów, w których mogą istnieć jako zaczarowane postacie, na co mogą wskazywać nadawane im przez Artystkę tytuły - imiona lub imiona i nazwiska np. "Sarah Bernhardt", "Lukrecja Borgia", "Cassanova" i inne.

Szaty dość monumentalne w swych założeniach traktuje Autorka zdecydowanie płaszczyznowo nadając im raczej proste zarysy konturowe nie zawsze podporządkowane osi symetrii. Budowane z elementów geometrycznych lub geometryzujących przy zastosowaniu różnej wielkości prostokątów, kwadratów, rombów, form kolistych i trójkątnych są one niewątpliwie reminiscencją sztuki dekoracyjnej lat międzywojennych odznaczającej się wytwornością, pogodną urodą i wykwintem. Zasadniczym tworzywem szat pozostaje, jak w poprzednim cyklu metal, lecz bardziej eksponowany, użyty bowiem w większych ilościach elementów repusowanej blachy, chociaż równoważonej ażurami wykonanymi najczęściej również z metalowych siatek różnego typu bądź dekoracyjnie układanego drutu. Kolor wprowadzony zostaje także podobnie jak w ważkach i motylach dzięki zastosowaniu barwnej emalii, szklanych "oczek" i ceramicznych detali.

Tak więc dzięki twórczości Barbary Munzer można zanurzyć się w atmosferę tajemniczych ogrodów pełnych ogromnych, fruwających ważek i motyli, jak również odbyć nieoczekiwane spotkanie z upostaciowanymi szatami wielkich znanych i nieznanych,"Irena Huml
Warszawa, marzec 1999
THE ENCHANTING WORLD OF BARBARA MUNZER'S IMAGINATION

"...Unconventional is the material of which all these highly decorative works are made. It is mostly metal, i.e. brass which has a sheen like gold, and silvery-grey alpaca, complemented with elements of colour glass, enamel and pottery. Her structures seem very light because of the lacy quality of all sorts of metal nets she uses. Generally speaking, her objects look like magnified jewellery. This reference to women's embellishments is justified inasmuch as, after her graduation from the State Higher School of Fine Arts (now Academy of Fine Arts) in Łódź the artist practised this refined branch of art. She soon became interested in larger compositions, but her thinking in visual terms and her use of materials are still affected by her beginnings.Tu what extent Barbara Munzer's dragonflies and butterflies spring from jewellery tradition and symbolism and to what extent they are independent artistic creations born in her imagination, is for every viewer to assess. They undoubtedly belong to the world of mysterious gardens where they appear in the role of magic characters. This is indicated by the titles of the artist's works, composed of names or surnames, for instance, Sarah Bernhardt, Lucrezia Borgia, Casanova et al.


The robes have a fairly monumental quality and the artist has given them a decisively planar character. The contours are rather simple, not always subordinated to an axis of symmetry. Built of geometric elements, or ones leaning towards geometry such as rectangles, squares, rhombuses; circular or triangular forms varying in size, they are clearly reminiscent of pr~ war decorative art, distinct for its refinement, serene beauty and elegance. As in Barbara Munzer's former series, metal is the basic material, but it is more in the limelight because it is used in a large number of elements of repousse sheet metal though balanced by the lacy quality of all sorts of nets and decoratively arranged wire. Colour is introduced in a way similar to that known from the dragonflies and butterflies series, i.e. through the use of colour enamel, round pieces of glass and ceramic elements.Thus, thanks to Barbara Munzer's art, we can absorb the atmosphere of mysterious gardens, full of enormous dragonflies and butterflies. We can also encounter personified robes worn by the great, known and unknown to us."Irena Huml
Institute of Culture
Polish Academy of Sciences